Adresa

Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o.

Industrijska cesta 18/1

10360 Sesvete, Hrvatska

 

I. PRETHODNA RAZMATRANJA:

Ovi Opći uvjeti reguliraju korištenje ove internetske stranice koju vam SAINT-GOBAIN Hrvatska (u daljnjem tekstu "Rigips") stavlja na raspolaganje kao korisniku (u daljnjem tekstu: "Korisnik"). 

Stanje Korisnika podrazumijeva potpuno prihvaćanje od strane Korisnika svih Općih uvjeta korištenja internetske stranice koji su na snazi ​​u svakom dijelu web stranice. Rigips se odriče bilo kakve odgovornosti za korištenje web stranice bez čitanja i prihvaćanja općih i posebnih uvjeta od strane Korisnika.

Rigips zadržava pravo da u bilo kojem trenutku izmijeni ove Opće uvjete internetske stranice, kao i sve druge opće ili posebne uvjete, propise o korištenju, upute ili upozorenja koja mogu biti primjenjiva. Isto tako, Rigips zadržava pravo obustaviti, prekinuti ili zaustaviti rad Web sjedišta u bilo kojem trenutku.

Usluge koje Rigips nudi isključivo su namijenjene stanovnicima Hrvatske. Sve fizičke ili pravne osobe koje imaju prebivalište ili prebivalište u drugim zemljama Europske unije ili izvan Europske unije moraju osigurati pristup i korištenje web-sjedišta i / ili njegov sadržaj dopušten u skladu s vlastitim zakonodavstvom. U svakom slučaju, smatrat će se da je pristup i korištenje web stranice od strane Korisnika koji ne udovoljava uvjetima boravka u Hrvatskoj pod njegovom / njezinom isključivom odgovornošću, oslobađajući Rigips od bilo kakve odgovornosti.

II. O WEB-LOKACIJI:

Web stranica može sadržavati informacije o trećim stranama na tržištu kao što su dobavljači, instalateri,izvođači i distributeri ... itd. Činjenica izvještavanja o gore navedenim trećim stranama (i) ne podrazumijeva postojanje ili stvaranje bilo koje vrste udruživanja ili utvrđivanja zajedničkih odgovornosti, (ii) niti prijenos odgovornosti operatera, (ii) niti stvaranje novih odgovornosti.

Rigips ne preuzima nikakvu odgovornost za aktivnosti onih distributera, instalatera, dobavljača, izvođača ili drugih tržišnih operatera koji se na bilo koji način mogu odraziti na Web sjedište.

U slučaju da su linkovi ili linkovi trećih strana uključeni putem internetske stranice, navedeno uključivanje (i) neće podrazumijevati postojanje ili stvaranje bilo koje vrste udruživanja ili (ii) uspostavljanje zajedničkih odgovornosti (iii) niti prijenos vlastitih odgovornosti navedenih trećih strana.

Rigips zadržava pravo izmjene u bilo kojem trenutku prezentacije, konfiguracije i lokacije web stranice, kao i sadržaja i uvjeta za njihovu upotrebu.

III. UVJETI PRISTUPA I KORIŠTENJA INTERNETSKE STRANICE:

Korisnik priznaje i prihvaća da se pristup i korištenje web stranice i / ili sadržaja uključenih u nju odvija slobodno i svjesno i uvijek pod njegovom isključivom odgovornošću.

Rigips ne kontrolira da je upotreba koju je korisnik napravio od sadržaja internetske stranice u skladu s odredbama ovih Uvjeta korištenja.

Pristup Web sjedištu i njegovom sadržaju od strane korisnika je besplatan. Rigips, međutim, zadržava pravo postavljanja cijene, u budućnosti, za pristup Web stranicama ili bilo kojoj od postojećih usluga ili koje mogu biti kreirane.

Korisnik se obvezuje da će primjereno i zakonito koristiti internetsku stranicu i sadržaj, u skladu s važećim propisima, ovim Uvjetima korištenja, moralnošću i općeprihvaćenim dobrim običajima i javnim redom. Korisniku je zabranjeno koristiti Web sjedište za nezakonite ili štetne svrhe protiv Rigips-a, Saint-Gobain grupe ili bilo koje treće strane.

Korisnik će se suzdržati od:

1. Prouzročenja štete na fizičkim ili logičkim sustavima Rigips, njegovim dobavljačima ili trećim stranama.

2. Postavljanja ili proširenja mrežnih računalnih virusa ili drugih fizičkih ili logičkih sustava koji mogu prouzročiti štetu na fizičkim ili logičkim sustavima Rigips-a, njegovim dobavljačima ili trećim stranama.

3. Pokušaja pristupa, korištenja i / ili manipulacije podacima Rigips-a, drugih pružatelja usluga i drugih korisnika.

4. Pribavljanja tekstova, slika ili zvukova, planova, fotografija, softvera i, općenito, bilo koje vrste informacija dostupnih putem Web stranice, osim ako ima izričito prethodno odobrenje vlasnika odgovarajućih prava.

5. Brisanja, skrivanja ili manipuliranja bilješkama o pravima intelektualnog ili industrijskog vlasništva i drugim podacima koji identificiraju prava Rigips-a ili trećih strana uključenih u sadržaj Web sjedišta, kao i uređaje za tehničku zaštitu ili bilo koje informativne mehanizme koji se mogu umetnuti u sadržaj.

6. Pribavljanja ili pokušaja preuzimanja sadržaj Web sjedišta pomoću sredstava ili postupaka koji nisu u skladu s uvjetima, a koji su dostupni u tu svrhu ili su izričito naznačeni u Web sjedištu gdje se nalaze sadržaji ili općenito, one koje se uobičajeno koriste na Internetu jer uključuju rizik od oštećenja ili onemogućavanja Web sjedišta i / ili sadržaja.

7. Izmjene izvornog koda bilo koje stranice.

U slučaju da KORISNICI žele napraviti hipervezu ili link (u daljnjem tekstu "Link") između svoje web stranice i ovog portala, moraju dobiti izričito prethodno odobrenje od Rigips-a. Ako je ovlašteno napraviti hipervezu pod gore navedenim uvjetima, navedena upotreba podliježe sljedećim uvjetima, između ostalog:

 • Link će samo dopustiti pristup ovoj web-lokaciji, ali je neće moći reproducirati ni na koji način.
 • Linkovi neće se uspostaviti veze s drugim stranicama koje se razlikuju od glavne stranice ("početna stranica").
 • Okvir ili granično okruženje neće biti kreirano na portalu.
 • Lažne, netočne izjave ili naznake o web-mjestu neće biti napravljene.
 • Neće se izjaviti niti implicirati da je Rigips na bilo koji način nadzirao ili pretpostavio sadržaje ili usluge koje se nude ili oglašavaju na Web sjedištu na kojem je Link uspostavljen.
 • Web stranica na kojoj se uspostavlja Link neće sadržavati nijedan brand, komercijalni naziv, oznaku poslovnog prostora, naziv, logo, slogan ili druge znakove razlikovanja koji pripadaju Rigipsu-u i / ili trećim stranama bez njihovog odobrenja.
 • Web stranica na kojoj je uspostavljena veza neće sadržavati nedopuštene informacije ili sadržaj, suprotno moralu i općeprihvaćenim dobrim praksama i javnom dobru, ili suprotno bilo kojim pravima trećih strana.
 • Ispravno ime Rigipsa bit će naznačeno na linku.

Rigips zadržava pravo izmjene ili proširenja ovih obveza na opći ili poseban način, kao i pravo na određivanje cijene za uspostavu veze prije izdavanja odobrenja. Uspostavljanje linka ne podrazumijeva ni u kojem slučaju postojanje bilo kakvog odnosa između Rigips-a i vlasnika i / ili operatera Web sjedišta na kojem je uspostavljeno ili znanja, prihvaćanja i / ili odobrenja od strane Rigipsa-a o njegovom sadržaju / ili usluzi.

Rigips neće biti odgovoran za bilo kakve posljedice koje mogu proizaći iz uvođenja Linkova od strane trećih osoba, niti za sadržaj, informacije i / ili usluge u kojima je Link uspostavljen.

Sve informacije i usluge koje se nalaze na web stranici osigurava Rigips Korisniku u okviru njegove nekomercijalne osobne aktivnosti ili uključivanja u vlastite profesionalne procese korisnika.

Korisniku je strogo zabranjeno koristiti informacije, usluge i sve druge sadržaje Web sjedišta za marketing, dodjelu, distribuciju, javnu komunikaciju bilo kojim naslovom ili konceptom trećim stranama, osim Korisniku, čak i besplatno ili anonimno, osim s prethodnim i izričito pisanim odobrenjem Rigipsa-a ili treće strane nositelja prava.

IV. INDUSTRIJSKA I INTELEKTUALNA PRAVA:

Korisnik prihvaća sva prava industrijskog i intelektualnog vlasništva SAINT-GOBAIN RIGIPS HRVATSKA na sadržaj i / ili druge elemente umetnute na Web sjedištu (uključujući bez ograničenja zaštitne znakove, logotipe, trgovačke nazive, tekstove, slike , planove, dizajne, zvukove, baze podataka, softver, dijagrame toka, prezentacije, audio i video), njihova reprodukcija je zabranjena u bilo kojem obliku bez odobrenja vlasnika.

U svakom slučaju, pristup korisnika Web sjedištu ne podrazumijeva bilo koju vrstu odricanja, prijenosa, licence, potpunog ili djelomičnog ustupanja navedenih prava od strane Rigips-a, osim ako nije izričito navedeno drugačije.

Ovi Opći uvjeti korištenja internetske stranice ne daju KORISNIKU nikakva druga prava korištenja, promjene, iskorištavanja, reprodukcije, distribucije ili javnog priopćavanja Web stranice i / ili njezinog sadržaja, osim onih izričito navedenih ovdje. Svako drugo korištenje ili iskorištavanje bilo kojeg prava podliježe prethodnom i izričitom ovlaštenju koje je Rigips izričito odobrio u tu svrhu.

Valjano postojanje intelektualnih ili industrijskih vlasničkih prava nad informacijama i sadržajem internetske stranice koje pružaju treće strane bit će njihova isključiva odgovornost.

U slučaju da sadržaj internetske stranice podrazumijeva doprinos od KORISNIKA koji određuje stvaranje bilo kojeg prava intelektualnog ili industrijskog vlasništva, to će značiti isključivi prijenos na Rigips svih prava na korištenje navedenog doprinosa, bilo kojeg modaliteta za cijelo vrijeme trajanja zaštite intelektualnog i industrijskog vlasništva, s učincima primanja svakog rada Rigipsa-a.

Takva prava iskorištavanja uključuju, ali nisu ograničena na, fiksiranje, reprodukciju, distribuciju, javnu komunikaciju, transformaciju i prevođenje ili digitalizaciju, kao i njihovo stavljanje na raspolaganje javnosti putem baza podataka. Rigips će u radove moći uvesti sve one preinake koje smatra prikladnima kako bi ih prilagodio komercijalnim potrebama, a da se to ne shvati kao povreda moralnog prava autora djela.

V. TRETMAN OSOBNIH PRAVA:

SAINT-GOBAIN RIGIPS HRVATSKA je zabrinut i zainteresiran za poštivanje i zaštitu privatnosti Korisnika, a osobito osobnih podataka (u daljnjem tekstu: "Osobni podaci") koje Korisnik dostavlja SAINT-GOBAIN RIGIPS HRVATSKA, kao i očuvanje istih na siguran način, oni se uvijek tretiraju kao povjerljivi i ne koriste se u druge svrhe osim onih za koje je Korisnik ovlastio SAINT-GOBAIN RIGIPS HRVATSKA.

U tom smislu, SAINT-GOBAIN RIGIPS HRVATSKA udovoljava zahtjevima utvrđenim važećim zakonima o zaštiti podataka.

SAINT-GOBAIN RIGIPS HRVATSKA se obvezuje tretirati takve osobne podatke u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka i uslugama informacijskog društva.

Korištenje osobnih podataka će se držati u tajnosti i SAINT-GOBAIN RIGIPS HRVATSKA će iste koristiti  samo za detalje u obradi podataka.

VI. KORIŠTENJE TEHNOLOGIJE KOLAČIĆA: 

Ova web stranica koristi kolačiće s isključivom svrhom pružanja i poboljšanja ponuđene usluge.

VII. ISKLJUČENJE JAMSTAVA I ODGOVORNOSTI:

Rigips ne jamči dostupnost i kontinuitet funkcioniranja Web sjedišta ili onih s kojima je uspostavljena veza.

Isto tako, Rigips nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati iz:

 • Nedostupnost ili pristupa Web sjedištu ili drugih web-lokacija s kojima je uspostavljena veza.
 • Prekida u radu Web sjedišta ili kvarova na računalu, telefonskih kvarova, prekida, kašnjenja ili blokada uzrokovanim nedostacima ili preopterećenjima telefonskih linija, internetskog sustava ili drugih elektroničkih sustava proizvedenih tijekom rada.
 • Nedostatka sadržaja internetske stranice za specifične potrebe korisnika.
 • Ostale štete koje mogu prouzročiti treće strane neovlaštenim smetnjama izvan kontrole Rigipsa-a.

Rigips ni na koji način neće biti odgovoran za bilo kakve štete koje mogu nastati zbog prisutnosti virusa i drugih elemenata koji mogu uzrokovati promjene u fizičkim ili logičkim sustavima, elektroničkim dokumentima ili datotekama korisnika.

Rigips donosi različite mjere zaštite kako bi zaštitio Web stranicu i njezin sadržaj od računalnih napada na treće strane. Međutim, Rigips ne jamči da neovlaštene treće osobe ne mogu imati pristup vrsti korištenja Web sjedišta koje je izradio korisnik ili uvjetima, karakteristikama i okolnostima u kojima se takva uporaba koristi. Sukladno tome, Rigips neće u svakom slučaju biti odgovoran za štete i gubitke koji mogu nastati zbog takvog neovlaštenog pristupa.

Rigips neće biti odgovoran ni u jednom slučaju za uporabu koju korisnici i / ili treće strane mogu učiniti na Web stranici ili sadržaju, niti za štete i gubitke koje iz toga mogu proizaći.

Rigips ne uređuje Sadržaj trećih strana objavljen na Web stranici i stoga ne jamči niti je odgovoran za zakonitost, pouzdanost, korisnost, istinitost, točnost, potpunost i pravodobnost navedenih Sadržaja. Rigips ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može nastati iz (i) nedostatka zakonitosti, pouzdanosti, korisnosti, točnosti, cjelovitosti i / ili pravovremenosti Sadržaja nastalog od trećih strana; (ii) neadekvatnost za bilo koju svrhu i prevare očekivanja koja proizlaze iz Sadržaja; (iii) odluke ili radnje koje je Korisnik poduzimao ili izbjegavao oslanjajući se na informacije ili podatke dostavljene ili sadržane u Sadržaju, uključujući bez ograničenja gubitak koristi ili poslovnih mogućnosti.

Internetska stranica stavlja na raspolaganje korisnicima tehničke povezne uređaje, direktorije i alate za pretraživanje koji omogućuju korisnicima pristup stranicama i / ili web-stranicama koje pripadaju i / ili kojima upravljaju treće strane. Rigips provjerava postojeće sadržaje na ovim stranicama u trenutku u kojem uspostavlja vezu s njima i čini to u dobroj vjeri da su takvi sadržaji u skladu s važećim propisima. Međutim, ni u kojem slučaju Rigips nije odgovoran, odobrava niti posjeduje proizvode, usluge, sadržaje, informacije, podatke, datoteke i bilo koju vrstu materijala koji postoje na takvim web stranicama i ne kontrolira ili je odgovoran, odobrava ili vrši uzastopne modifikacije navedenih materijala. U slučaju da to smatra prikladnim ili se zahtijeva sudskim ili administrativnim nalogom,

VIII. RADNJE U SLUČAJU NEPLAĆANJA:

Rigips zadržava pravo poduzimanja onoliko radnji koje su zakonom na raspolaganju za zahtijevanje odgovornosti koje proizlaze iz kršenja bilo koje odredbe ovih Općih uvjeta korištenja web stranice od strane Korisnika.

IX. ZAŠTITA MALOLJETNIKA:

Kako bi se koristile internetske usluge, maloljetnici moraju dobiti dopuštenje svojih roditelja, skrbnika ili zakonskih zastupnika, koji će se smatrati odgovornim za sva djela koja su izvršili maloljetnici pod njihovom zaštitom.

X. PRIMJENJIVO PRAVO I NADLEŽNOST:

Pružanje usluge Web sjedišta i ovih Općih uvjeta korištenja Web sjedišta uređeni su hrvatskim zakonom. U mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom, stranke se izričito odriču bilo koje druge nadležnosti koje mogu odgovarati, a pristaju podvrgnuti nadležnostima sudova i sudova grada Zagreba.

XI. ZAKON O USLUGAMA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I ELEKTRONIČKE TRGOVINE:

Ova Web stranica je stvorena u svrhu pomaganja klijentu da brzo pronađe korisne informacije o proizvodima SAINT-GOBAIN RIGIPS HRVATSKA. Tvrtka ulaže napore kako bi osigurala točnost svih informacija. Međutim, SAINT-GOBAIN RIGIPS HRVATSKA ne može jamčiti da je to slučaj i stoga se ne može smatrati odgovornim za izravno ili neizravno oštećenje korištenja informacija koje se distribuiraju putem ove internetske stranice. Da biste potvrdili sadržaj informacija navedenih na Web sjedištu, možete ga potvrditi odlaskom na:

Saint Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o.
10360 Sesvete, Industrijska 18/1
tel: +385 (0)1 2235 570

Ili slanjem maila na:

rigips.hr@saint-gobain.com

U skladu s odredbama Zakona o uslugama informacijskog društva i elektroničke trgovine, sva vaša pitanja i sumnje koje primimo tretirat će se strogo povjerljivo.

Kontaktirajte nas +385 (0) 1 233 55 70